GS-SPACE-PROJECTS-OFFICE-01-WHITE-SMALL-BLACK-02
GS-SPACE-PROJECTS-OFFICE-01-WHITE-SMALL-BLACK-02

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (Reglament general de protecció de dades, RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDyGDD), us informem que les dades personals, incloses les fotografies, recollides en aquesta pàgina web es podran incorporar i processar en un tractament de responsabilitat de _______________, S.L. amb finalitats comercials, per posar-nos en contacte amb vostè per via telefònica o electrònica a través de la seva adreça de correu electrònic, així com també per a altres finalitats: atendre la seva sol·licitud d’informació, els seus comentaris o consultes, alta al butlletí i/o per garantir una correcta atenció a les nostres comunicacions amb vostè.

Els titulars de les dades personals queden informades i consenten expressament que ____________ S.L., com a responsable del tractament, pugui tractar, comunicar, cedir i, si escau, transferir internacionalment les dades personals, incloses fotografies de l’usuari, per a les seves finalitats legítimes, exclusivament a les entitats que participen en les seves activitats, desenvolupament i fi social, així com les persones i entitats directament relacionades amb aquesta Entitat.

En atenció al nostre compromís de vetllar per la privadesa, __________, S.L. té com a prioritat mantenir una acurada confidencialitat de tota la informació que vostè hagi pogut confiar i disposa dels mitjans tècnics, organitzatius i humans necessaris per garantir que només el personal autoritzat tingui accés a les seves dades, i en tot cas amb ple respecte al seu intimitat.

Us informem que podeu exercitar en qualsevol moment el vostre dret d’accés, rectificació, supressió, oposició limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades personals incloses en els nostres tractaments, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que us identifiqui, dirigit a ___________, S.L., C/ __________________ o mitjançant l’adreça electrònica privacitat@galacticsuite.com.

Última modificació: ____________

All content © 2022 by Galactic Space Projects Officce | users